Övergripande verksamhetsmål

SSLOs verksamhet skall målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Lokalområdet har som sin viktigaste uppgift att tillvarata  och verkställa dom övergripande mål som Svenska Kennelklubben, Svenska  Brukshundklubben och vår rasklubb har fastställt. 

Lokalområdet består av en styrelse och tre  kommittéer, tävlings/träningskommittén, utställningskommittén och PR/infokommittén. Styrelsen utser kommittéansvariga, vilka ska rapportera sin verksamhet till styrelsen. I styrelsens arbetsuppgifter som styrs av våra stadgar och styrelsedokument ingår ansvaret för verksamheten, strategisk planering, organisation, förvaltning och ekonomi.

För att leva upp till det övergripande målet är SSLOs uppgift definierat som:

Vi ska sprida kunskap om hund

Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träning, tävling, utställning och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och dess ägare.

Vi ska ha hundar i människans tjänst

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i fråga som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta ett samhällsansvar.

Vi ska öka kunskapen om hund

Via dokumentation av vår verksamhet, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen.


Vi ska vara en aktiv organisation

Vi ska arbeta för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och sprida kunskap. Vi ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom uppföljning av och utvärdering av verksamhetens ställda mål ska vi se till att vårt lokalområde hela tiden utvecklas. Vår organisation ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd där allt rörande organisationen ska presenteras publikt. Samt aktivt arbeta med opinionsbilning för hundens bästa i samhället.


Aktivt hundliv är SSLOs ledord.