SSLO-mobil
  • Info från SKK

SKK:s policy för digitala medier

Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar.

 

Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter och liknande.

 

Inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa skyldigheter gentemot Svenska Kennelklubben. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning.

 

Läs hela policyn här: