Personuppgiftsbehandling

SSLO:s behandling av personuppgifter

Här finns information om hur personuppgifter behandlas av SSLO.
SSLO är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. SSLO behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR). Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen.

Vad gör SSLO med personuppgifter?

SSLO behandlar personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap samt informera om SSLO:s verksamhet. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Vilka personuppgifter samlar SSLO in?

SSLO samlar in följande personuppgifter för att kunna administrera ditt medlemskap:
namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, adress och ev din hunds registreringsnummer.

Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, SBK:s MedlemOnline.
Länk till SBK:s medlemsvillkor.

Typer av personuppgiftsbehandling

Medlemskap
För att du ska kunna vara medlem i SSLO behöver vi administrera dina personuppgifter.

Tävling
SBK behandlar personuppgifter inom sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av tävlande. Vid registrering kan personuppgifter importeras/exporteras från MedlemOnline.

Utställning/aktiviteter
För att kunna delta i SSLO:s aktiviteter behöver vi dina personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Behandling av dina personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

SSLO kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar SSLO personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som du är medlem, dock ej längre än 12 månader efter avslutat medlemskap, eller så länge som krävs i lag.

Radering av personuppgifter

Vill du inte att SSLO ska behandla dina personuppgifter kan du inte längre vara medlem i SSLO. Kontakta info@sslo-riesen.se om du vill att alla dina personuppgifter ska raderas.

Kontaktinformation

info@sslo-riesen.se